Tootervishoiu ja tooohutuse seadus =
Tootajate tervisekontrolli kord
Tootervishoiu- ja tooohutusalase valjaoppe ja taiendoppe kord
Kuvariga tootamise tootervishoiu ja tooohutuse nouded
Tooonnetuse ja kutsehaigestumise registreerimise, teatamise ning uurimise kord
Toovahendi kasutamise tootervishoiu ja tooohutuse nouded =
Isikukaitsevahendite valimise ja kasutamise kord
Esmaabi korraldus ettevottes kehtestamine
Raskuste kasitsi teisaldamise tootervishoiu ja tooohutuse nouded

Tootervshoiu ja tooohutuse nouded ehituses
Nouded valitingimustes kasutatavate seadmete poolt tekitatavale murale, murataseme mootmisele ja murataseme margistamisele
Tootervishoiu ja tooohutuse nouded tootamisel plahvatusohtlikus keskkonnas
Asbestitoole esitatavad tootervishoiu ja tooohutuse nouded
Ohtlike kemikaalide ja neid sisaldavate materjalide kasutamise tootervishoiu ja tooohutuse nouded
Plii ja selle ioonsete uhendite kasutamise tootervishoiu ja tooohutuse nouded
Bioloogilistest ohuteguritest mojutatud tookeskkonna tootervishoiu ja tooohutuse nouded
Tookeskkonna ohutegurid ja tood, mille puhul alaealise tootamine on keelatud

 


1. (Toolepingu seadus) 15 1992

2. (Tootervishoiu ja tooohutuse seadus) 16 1999

3. (Tootajate distsiplinaarvastutuse seadus) 5 1993

4. (Kollektiivlepingu seadus) 14 1993

5. (Tootajate usaldusisiku seadus) 13 2006

6. , (Eestisse lahetatud tootajate tootingimuste seadus) 17 2004

7. (Taiskasvanute koolituse seadus) 10 1993

8. (Individuaalse toovaidluse lahendamise seadus) 20 1995

9. (Kollektiivse tootuli lahendamise seadus) 5 1993 15. 1 1973 ( )

 

(Tootervishoiu- ja tooohutusalase valjaoppe ja taiendoppe kord) 80 14 2000

(Tookeskkonna fuusikaliste ohutegurite piirnormid ja ohutegurite parameetrite mootmise kord) 54 25 2002

(Toovahendi kasutamise tootervishoiu ja tooohutuse nouded) 13 11 2000

(Isikukaitsevahendite valimise ja kasutamise kord) 12 11 2000

(Tootervishoiu ja tooohutuse nouded tootamisel plahvatusohtlikus keskkonnas) 197 15 2003

(Esmaabi korraldus ettevottes kehtestamine) 82 13 1999

, (Tookohale esitatavad tootervishoiu ja tooohutuse nouded) 176 14 2007

(Asbestitoole esitatavad tootervishoiu ja tooohutuse nouded) 32 2 2000

(Plii ja selle ioonsete uhendite kasutamise tootervishoiu ja tooohutuse nouded) 193 20 2000

(Tootervishoiu ja tooohutuse nouded ehituses) 377 8 1999

, (Maavarade kaevandamisele esitatavad tootervishoiu jatooohutuse nouded) 223 18 2004

(Kuvariga tootamise tootervishoiu ja tooohutuse nouded) 362 15 2000

, , (Tootervishoiu ja tooohutuse nouded murast mojutatud tookeskkonnale, tookeskkonna mura piirnormid ja muramootmise kord) 108 12 2007

, , (Tootervishoiu ja tooohutuse nouded vibratsioonist mojutatud tookeskkonnale, tookeskkonna vibratsiooni piirnormid ja vibratsiooni mootmise kord) 109 12 2007

, (Bioloogilistest ohuteguritest mojutatud tookeskkonna tootervishoiu ja tooohutuse nouded) 144 5 2000

, (Ohtlike kemikaalide ja neid sisaldavate materjalide kasutamise tootervishoiu ja tooohutuse nouded) 105 20 2001

, (Kantserogeensete ja mutageensete kemikaalide kaitlemisele esitatavad tootervishoiu ja tooohutuse nouded) 308 15 2005

(Raskuste kasitsi teisaldamise tootervishoiuja tooohutuse nouded) 26 27 2001

(Tootervishoiu ja tooohutusenouded rasedate ja rinnaga toitvate naiste tooks) 50 7 2001

(Kutsehaiguste loetelu) 66 9 2005

, (Tooonnetuse ja kutsehaigestumise registreerimise, teatamise ning uurimise kord) 146 13 2003

(Kalalaevadele esitatavad tootervishoiu ja tooohutusenouded) 173 17 2001